Archives for July, 2017

ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดได้เผยถึงแนวโน้มของประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวน 2 คน (สามีที่แต่งงานด้วยจำนวน 1 คน และผู้ชายอื่นที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกจำนวน 1 คน) ว่ามีโอกาสเกิดการหย่าร้างได้มากกว่าประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวนเพียง 1 คน หรือประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งข้อมูลเชิงสถิติที่นำมาใช้ประโยชน์ในการประเมินแนวโน้มเหล่านี้เก็บมาจากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.

Posted in Uncategorized Tagged with: ,

ในบางครั้งการที่ Sexts อย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่ทางที่ดี เพราะฉะนั้นแล้วลองหากลยุทธ์ในการยั่วยวนที่ดีกว่านั้นดีกว่าไหม และทั้งนี้ลองปิดกล้องลงก่อนจะดีกว่า(เพราะเนื่องจากว่าการส่ง Sexts เป็นการส่งข้อความหรือรูปภาพเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์) เพราะในบางครั้งผู้หญิงอาจจะไม่ยากที่จะส่งSextsเพียงอย่างเดียว  โดยมาจากงานวิจัยของ Indiana University-Purdue University of Fort Wayne ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้ในบรรดาผู้หญิง  93 คน ที่อยู่ในการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ มีการออกมายอมรับว่า

Posted in Uncategorized Tagged with: , , ,