July 18th, 2017 by admin
มีเซ็กซ์กับหลายคู่นอนก่อนแต่งงาน เพิ่มโอกาสการหย่าร้าง!

มีเซ็กซ์กับหลายคู่นอนก่อนแต่งงาน เพิ่มโอกาสการหย่าร้าง!

ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดได้เผยถึงแนวโน้มของประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวน 2 คน (สามีที่แต่งงานด้วยจำนวน 1 คน และผู้ชายอื่นที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกจำนวน 1 คน) ว่ามีโอกาสเกิดการหย่าร้างได้มากกว่าประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวนเพียง 1 คน หรือประชากรเพศหญิงที่มีคู่นอนจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งข้อมูลเชิงสถิติที่นำมาใช้ประโยชน์ในการประเมินแนวโน้มเหล่านี้เก็บมาจากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 จนถึงปี ค.ศ. 1990 Read more of this article »

Posted in Uncategorized Tagged with: ,